Regulamin kursów i umowa 2023/2024


REGULAMIN KURSÓW QUEEN

§1

 1. Organizatorem kursów maturalnych, pomagających w zdobywaniu indeksów Uniwersytetów Medycznych, Uniwersytetów Rolniczych, wszystkich Wydziałów Wyższych Szkół Technicznych oraz tych Wydziałów Uniwersyteckich, gdzie wymagany jest wysoki wynik egzaminu maturalnego z matematyki, na przykład Wydziału Prawa, jest Centrum Edukacji QUEEN – Urszula Księżopolska.

 2. Zajęcia odbywają się w następujących lokalizacjach: Sopot, (81-881) ul. Kolberga 23/25 i ul. Cieszyńskiego 10/80 oraz 81; Liceum nr 6 w Gdyni (81-424) ul. Kopernika 34 oraz w miejscowości Rytel nad Brdą (89-642), ul. Leśna 30.

 3. Ambicją organizatorki kursów pozostanie takie przygotowanie uczniów do matury z danego przedmiotu, aby uzyskiwali oni bez kłopotu indeksy wymarzonych wydziałów i mogli studiować w systemie niepłatnym, dopóty, dopóki taki system studiów w Polsce się utrzyma.

 4. Kursy obejmują zajęcia dydaktyczne odbywające się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin zegarowych z każdego przedmiotu, plus przerwa, co daje łącznie czas 2,5 godziny zegarowe.

 5. W ramach kursu mieszczą się dodatkowo trzy egzaminy dla maturzystów oraz cztery dla uczniów klas młodszych. Dotyczą uczestników zajęć w QUEEN, zarówno tych pracujących w grupach, jak i tych pracujących indywidualnie z nauczycielem QUEEN. Obecność na egzaminach jest obowiązkowa a przede wszystkich obowiązkowa jest odpłatność z góry za wszystkie trzy lub cztery egzaminy w jednym pakiecie, o czym mówi paragraf 3 niniejszego regulaminu. Uczniowie, którzy z uzasadnionych pisemnie powodów nie mogą stawić się na niedzielny egzamin, dostają do domu arkusz w innej wersji, niż wersja oficjalna z danego tematu i powinni go oddać do sprawdzenia nie później, niż w tygodniu następującym po oficjalnym terminie egzaminu.

W samych egzaminach mogą również uczestniczyć osoby nie uczące się z nauczycielami QUEEN.

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemna akceptacja regulaminu w postaci podpisanej umowy pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia, czyli sponsorem a Centrum Edukacji QUEEN.

§2

Do obowiązków kursanta należy:

 1. Systematyczny i kulturalny udział w zajęciach

 2. Wywiązywanie się w terminie wskazanym przez wykładowcę z zadawanych prac domowych. Prace oddawane po terminie nie będą sprawdzane.

 3. Systematyczne, merytoryczne przygotowanie się do zajęć i egzaminów sprawdzających, których terminy podane są w umowie.

 4. Bezwzględna obecność na egzaminach sprawdzających, chyba, że zaistnieje uzasadniony, udokumentowany pisemnie powód nieobecności na tych egzaminach.

Do obowiązków organizatora kursów należy:

 1. Nadzór nad prowadzonymi przez wykładowców QUEEN zajęciami

 2. Nadzór nad egzaminami pisemnymi

 3. Dostarczenie każdemu kursantowi arkusza wymogów egzaminacyjnych z danego przedmiotu.

 4. Analiza indywidualnych wyników uzyskiwanych przez kursantów i kontakt telefoniczny z rodzicami lub opiekunami prawnymi kursantów, na ich życzenie, we wszystkie poniedziałki roku kalendarzowego w godzinach od 10-tej do 13-tej.

§3

 1. Dla kursantów będących w klasie maturalnej lub po maturze, kurs trwa osiem miesięcy, od początku września do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego i obejmuje 32 spotkania, zaś egzaminy odbywają się listopadzie, lutym oraz kwietniu.

 2. Dla kursantów będących w klasach młodszych, kurs trwa od początku września do końca maja następnego roku kalendarzowego i obejmuje 36 spotkań, zaś egzaminy odbywają się w listopadzie, lutym, kwietniu i maju.

 3. W ofercie firmy są kursy przyspieszone, powtórkowe, odbywające się tuż przed maturą i obejmujące minimum 8 spotkań. Terminy zostaną ustalone z zainteresowanymi w miarę ich możliwości czasowych. Kursy te są płatne dodatkowo i wymagają zawarcia osobnej umowy.

 4. W ofercie firmy są również kursy wakacyjne i indywidualne zajęcia wakacyjne oraz 10-dniowy obóz naukowy odbywający się w Rytlu nad Brdą lub w Sopocie w terminie od 16-ego do 26-ego sierpnia 2023 roku. Korzystanie z tych zajęć wymaga dodatkowej umowy.

§4

Choroba, niedyspozycje, wypadki losowe, ferie!!!

 1. O chorobie lub innej sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, kursant jest zobowiązany powiadomić wykładowcę, najpóźniej 24 godziny przed terminem zajęć. Dotyczy to w szczególności zajęć indywidualnych, kiedy to powiadomienie w czasie krótszym, niż 24 godziny skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej kwoty honorarium QUEEN.

 2. Na czas ferii, ze względu na bliskość matury, zajęcia dla maturzystów nie będą zawieszane, dla klas młodszych natomiast mogą być zawieszone, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego ich odrobienia. Terminy zajęć odrabiających ferie należy ustalić z wykładowcą grupowo, jeśli kursant przygotowuje się w grupie lub osobiście w przypadku uczestniczenia w zajęciach indywidualnych.

 3. Terminy ferii zimowych w bieżącym roku szkolnym przypadają w województwie pomorskim w czasie od 16-ego do 29-ego stycznia 2023 roku.

§5

Odpłatności i ulgi w przypadku opłaty za kurs z góry!

 1. Określona przez Centrum Edukacji QUEEN odpłatność za uczestnictwo w kursie może być dokonana jednorazowo, najpóźniej do 15 września 2023 roku, po dwóch odbytych zajęciach i przekonaniu się o ich sensowności lub w równych ratach miesięcznych najpóźniej do 10-ego każdego bieżącego miesiąca, za dany miesiąc.

 2. Dla przejrzystości rachunków podajemy, że opłata za jedne zajęcia wynosi 180 zł plus podatek VAT, co daje kwotę brutto 221,40 złotych.

 3. Niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu, miesięczna rata za kurs odpowiada kwocie za cztery spotkania i wynosi 720 zł plus 23% podatku VAT, co daje w sumie kwotę 885,60 zł za miesiąc, za jeden przedmiot. Tak wyliczona rata uzasadniona jest faktem, że w niektórych miesiącach zajęć będzie 5 a w miesiącu grudniu 3.

 4. Jednorazowa opłata za cały kurs wygląda następująco:

 • Maturzyści: 32 spotkania plus trzy egzaminy = 35 spotkań razy 180 zł = 6300 zł plus 23 procent podatku VAT = 6300 zł x 1,23 = 7749 zł minus bonifikata w wysokości 749 zł, co daje w sumie kwotę 7000 zł za jeden przedmiot!!!

 • Młodzież z klas młodszych: kurs obejmuje 36 spotkań plus 4 egzaminy, co daje w sumie 40 spotkań razy 180 zł = 7200 zł plus 23% podatku VAT= 7200 x 1,23 = 8856 zł minus bonifikata w wysokości 856 zł, co daje w sumie kwotę 8000 zł za jeden przedmiot.

 • Honorarium za zajęcia indywidualne w QUEEN z nauczycielami innymi, niż państwo Księżopolscy, trwające dwie godziny lekcyjne plus przerwa, wynosić będzie 320 zł plus VAT, czyli 393.60 zł

 1. W przypadku choroby lub innej sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach kursant za każde zajęcia na których był nieobecny, uiszcza całą opłatę o której mowa w punkcie 3 paragraf 5. W zamian kursant otrzymuje pomoce dydaktyczne, treści kartkówek wraz z kluczami odpowiedzi, usługę sprawdzenia pracy domowej i w miarę możliwości firmy, ofertę odrobienia zajęć z inną grupą.

 2. Opłata za egzaminy:

 • Kursanci opłacający kurs w ratach, będący w klasach maturalnych lub po maturze, zobowiązani są do wpłacenia w terminie najpóźniej do końca października 2032 roku należności za trzy egzaminy kursowe z góry w kwocie brutto 664.20 zł

 • Kursanci opłacający kursy w ratach, będący w klasach niższych, niż klasa maturalna, zobowiązani są do wpłacenia najpóźniej do końca października 2023 roku należności za cztery egzaminy kursowe z góry w kwocie brutto 885,60 zł.

Taka forma opłat za egzaminy kursowe, wynika z doświadczenia organizatorki kursów z lat ubiegłych a kursantów zabezpiecza przed falą „najprzeróżniejszych chorób” uniemożliwiających uczestnictwo w egzaminach. Nauczanie z egzaminami ma efekt motywujący zarówno dla kursantów jak i dla wykładowców.

§6

Opłaty należy uiszczać przelewem na nasz rachunek firmowy o numerze 76 1500 1706 1217 0004 9772 0000 Santander Bank Polska, przy czym w tytule przelewu umieszcza się imię i nazwisko kursanta, nazwę miesiąca i przedmiotu, za który uiszczana jest wpłata oraz dokładny adres zamieszkania sponsora, celem umożliwienia przesłania faktur na życzenie klienta.

Dane uczniów i ich sponsorów nie będą w żaden sposób przetwarzane, ani udostępniane innym podmiotom. Pozostają tylko i wyłącznie w archiwach Centrum Edukacji QUEEN.

Centrum Edukacji QUEEN nie przyjmuje opłat gotówką!!!

§7

Rezygnacja z kursu w QUEEN po podpisaniu umowy!

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić tylko po uprzednim poinformowaniu pisemnym organizatora kursów.

 2. Kursant ma możliwość zmiany przedmiotu wybranego w Centrum Edukacji QUEEN bez dodatkowych opłat.

 3. Podpisanie umowy między Centrum Edukacji QUEEN a sponsorem odbywa się po drugich zajęciach grupowych lub indywidualnych, czyli w trzecim tygodniu września.

 • Jeżeli kursant zrezygnuje z kursów QUEEN przed podpisaniem umowy, nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

 • Jeżeli rezygnacja z kursów w QUEEN nastąpi po podpisaniu umowy, sponsor kursanta jest zobowiązany do zapłacenia całej kwoty za już odbyte zajęcia, jak również połowy kwoty za pozostałe nieodbyte zajęcia ze względu na rezygnację.

 • Organizator pozostawia sobie prawo skreślenia kursanta z listy QUEEN w przypadku szczególnego braku kultury i współpracy z wykładowcami. Pisemnie uzasadniony przez organizatora powód skreślenia kursanta z listy nie zwalnia sponsora z konsekwencji zapłacenia połowy kwoty należnej Centrum Edukacji QUEEN z tytułu pełnego uczestnictwa w kursie. Sytuacje takie w wieloletniej pracy QUEEN nigdy dotychczas nie wystąpiły!!!

 • Jeżeli przerwanie uczestnictwa w kursach QUEEN wynikać będzie z udokumentowanych pisemnie zdarzeń losowych, takich jak wypadek, przedłużająca się choroba itp., firma nie będzie rościła sobie pretensji do kwoty opisanej w dwóch powyższych punktach.

W przypadku pieniędzy wpłaconych z góry za cały kurs, firma zwróci sponsorowi kursanta całą kwotę za pozostające do końca kursu zajęcia pomniejszoną o podatek VAT, który został wcześniej odprowadzony do budżetu państwowego.

Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy w Sopocie. W dotychczasowej pracy QUEEN, spory takie jednak nigdy nie wystąpiły!!! Z wyrazami szacunku – Urszula Księżopolska

Umowa na Rok Szkolny 2023 / 2024 (pdf)

Brak możliwości komentowania